Jeden blok energetyczny będzie dysponował mocą od 800 do 900 MW.

Czytaj więcej

NSA uchylił w całości decyzje WSA

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w całości decyzje Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i  skierował do ponownego rozpoznania  sprawę  dotyczącą uwarunkowań środowiskowych dla budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole co oznacza, że decyzja środowiskowa dla inwestycji w Opolu jest ważna i wykonalna.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) 2 października 2012 roku uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z dnia 12 stycznia 2012 roku uchylający decyzję Dyrektora Ochrony Środowiska I i II instancji ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloków 5 i 6 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole oraz uchylający zawieszenie wykonania tej decyzji między innymi ze skargi PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, wydając WSA wiążące zalecenia przy ponownym rozpoznawaniu sprawy.
Wydany dzisiaj Wyrok NSA oznacza, że decyzja środowiskowa podlega wykonaniu. Dzięki temu PGE GiEK SA, posiadając ostateczne pozwolenia na budowę  kontynuuje proces inwestycyjny w Elektrowni Opole.
Nowe bloki w Elektrowni Opole (2×900 MW) spełnią normy z zakresu ochrony środowiska. Dzięki wysokiej sprawności umożliwią eksploatację z niską emisyjnością dwutlenku węgla.

 

Kategorie: Bez kategorii.

Umowa na budowę dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW podpisana

Zarząd PGE Elektrowni Opole SA podpisał dzisiaj z konsorcjum Rafako SA, Polimex-Mostostal SA oraz Mostostal Warszawa SA umowę na budowę dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW.

Bloki nr 5 i 6 o mocy 900 MW każdy powstaną w formule EPC (Engineering, Procurement, Construction – projektowanie, dostawa, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, serwis w okresie gwarancyjnym). Zgodnie z warunkami umowy, Konsorcjum zobowiązało się zrealizować zamówienie w terminie 54 miesięcy od daty wystawienia polecenia rozpoczęcia prac (blok nr 5) oraz 62 miesięcy od daty wystawienia polecenia rozpoczęcia prac (blok nr 6). Warunkiem wystawienia polecenia rozpoczęcia prac jest m.in. dostarczenie przez PGE Elektrownię Opole S.A. decyzji o pozwoleniu na budowę. Wartość netto umowy wynosi 9.397.000.000 zł (11.558.310.000 zł brutto).

Strony zawarły ponadto dzisiaj porozumienie i aneks, w którym ograniczyły ryzyka stron, związane ze złożoną przez Konsorcjum Alstom skargą do Sądu Okręgowego w Łodzi oraz związane z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylającym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Nowe bloki w Elektrowni Opole będą spełniać wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska. Dzięki wysokiej sprawności umożliwią eksploatację z niską emisyjnością CO2 oraz konkurencyjnymi kosztami paliwowymi. Podstawowe założenia techniczne bloków:

- Paliwo: węgiel kamienny
- Moc elektryczna: 2×900 MW
- Sprawność netto bloku: min. 45,5 proc.

 

Kategorie: Bez kategorii.

Generalny realizator inwestycji wybrany

Zarząd PGE Elektrowni Opole SA dokonał wyboru generalnego realizatora budowy dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW.

Zarząd PGE Elektrowni Opole SA w dniu 17 listopada 2011 roku rozstrzygnął postępowanie przetargowe na wybór generalnego realizatora inwestycji polegającej na budowie dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy na parametry nadkrytyczne, opalanych węglem kamiennym.

Po analizie i ocenie ofert ostatecznych, złożonych w dniu 1 sierpnia 2011 roku za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum Rafako SA, Polimex-Mostostal SA i Mostostal Warszawa SA. Z przyczyn formalnych postanowiono odrzucić ofertę konsorcjum Alstom Power sp. z o.o. Polska i Alstom Power Systems GmbH.

Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedmiot umowy realizowany będzie w formule EPC (engineering, procurement, construction – projektowanie, dostawa, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, serwis w okresie gwarancyjnym).

PGE Elektrownia Opole SA wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 54 miesięcy od daty wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac w odniesieniu do Bloku 5 oraz w terminie 62 miesięcy od dnia wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac w odniesieniu do Bloku 6.

Nowe bloki spełniać będą wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska i umożliwią eksploatację optymalizującą zalety ekologiczne i ekonomiczne.

Podstawowe założenia techniczne bloków 5 i 6:

- Paliwo: węgiel kamienny

- Moc elektryczna: 2×900 MW

- Sprawność netto bloku: min. 45,5 proc.

- Emisja CO₂: ok. 745 kg/MWh

- Zakładany stopień wykorzystania mocy: ok. 80 proc. (średnio przez pierwsze 10 lat)

- Zakładana produkcja energii elektrycznej netto: ok. 11,1 TWh rocznie (średnio przez pierwsze 10 lat)

- Planowany termin oddania do eksploatacji (przy założeniu zawarcia umowy z Generalnym Realizatorem Inwestycji w 2011 r.) – IV kwartał 2016 r. (blok 5) i 2017 r. (blok 6).

Kategorie: Bez kategorii.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach budowy nowych bloków wydana

16 sierpnia 2011 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia: „Budowa bloków nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA”.

Wydana decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i ma kluczowe znaczenie dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji przedsięwzięcia.

Postępowanie prowadzone było na wniosek PGE Elektrowni Opole SA z dnia 27 lipca 2009 roku.

Kategorie: Bez kategorii.

Otwarcie ofert ostatecznych na budowę nowych bloków energetycznych

Dzisiaj o godz. 13.00, w PGE Elektrownia Opole nastąpiło otwarcie ofert ostatecznych z cenami, w postępowaniu przetargowym na wybór generalnego realizatora budowy bloków energetycznych. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa bloków energetycznych w PGE Elektrowni Opole” o mocy brutto z przedziału 800-900 MW każdy.

Oferty złożyły konsorcja firm:

- Konsorcjum: ALSTOM Power Sp. z o.o. Polska i ALSTOM Power Systems GmbH

- Konsorcjum: RAFAKO SA, POLIMEX-MOSTOSTAL  SA, MOSTOSTAL WARSZAWA SA

Kolejnym etapem postępowania będzie ocena i analiza ofert, która może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Termin realizacji zamówienia od wydania polecenia rozpoczęcia prac wynosi 54 miesiące w odniesieniu do bloku nr 5 oraz 62 miesiące dla bloku nr 6.

Zamówienie będzie realizowane w formule EPC (engineering, procurement, construction) – projektowanie, dostawa, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, serwis w okresie gwarancyjnym.

Nowe bloki spełniać będę wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska i umożliwią eksploatację, optymalizującą zalety ekologiczne i ekonomiczne.

Dla nowych bloków w PGE Elektrowni Opole zastosowane zostaną rozwiązania technologiczne pozwalające na uzyskanie parametrów nadkrytycznych (temperatura pary >600 st. C, ciśnienie pary >25 MPa) i wysokiej efektywności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie osiąganym przez najnowocześniejsze, europejskie bloki energetyczne.

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej netto nowych bloków wyniesie minimum 45,5%.

Kategorie: Bez kategorii.